Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1.1. Organizatorem działania publicystycznego „7 nowych cudów Polskich”  zwanego dalej PLEBISCYTEM, jest: B urda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 521-29-92-109, Regon:014934045, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043077, zwana dalej Organizatorem

1.2 Partnerem plebiscytu jest firma FCA Poland S.A.
1.3. Czas trwania PLEBISCYTU:  19.06.2015 – 22.09.2015 r.
1.4. PLEBISCYT odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. PLEBISCYT odbywać się będzie na łamach miesięcznika National Geographic Traveler

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
2.1. W PLEBISCYCIE mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami PLEBISCYTU nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu PLEBISCYTU, w tym członkowie Komisji;

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU
3.1. W miesięczniku National Geographic Traveler numer 7/15, 8/15, 9/15, 10/15 zostanie opublikowany Plebiscyt. W w/w numerach na łamach miesięcznika National Geographic Traveler  zostanie przedstawionych 16 miejsc nominowanych przez redakcję miesięcznika National Geographic Traveler, które zdaniem redakcji zasługują na wyróżnienie jako najciekawsze i najatrakcyjniejsze miejsca na terenie Polski. Zadaniem uczestników Plebiscytu jest głosowanie na swoich faworytów spośród nominowanych.
3.2. Wyniki Plebiscytu zostaną zaprezentowane na łamach National Geographic Traveler 11/15.
3.3. Przystąpienie do PLEBISCYTU następuje poprzez wysłanie w okresie trwania PLEBISCYTU poprawnego zgłoszenia opisanego szczegółowo w ogłoszeniu o Plebiscycie. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl
3.4. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Plebiscycie oddając swój głos na wybraną nominację, przy czym uczestnik może wybrać czy chce jedynie oddać swój głos, zgodnie z pkt. 3.5 poniżej, czy też oddać swój głos, przesyłając jednocześnie swoje uzasadnienie dokonanego wyboru, dzięki czemu weźmie udział w części Plebiscytu - konkursie z nagrodami.
3.5. Aby wziąć udział w Plebiscycie i wziąć udział w konkursie z nagrodami należy wejść na stronę internetową www.7cudow.national-geographic.pl, zagłosować na danego faworyta i wybrać konkretną nagrodę.
3.5.1 Uczestnik, który zagłosuje i wybierze daną nagrodę musi odpowiedzieć na pytanie i uzasadnić wybór faworyta..
3.6 Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.

3.7 Przez rejestrację na stronie www.7cudow.national-geographic.pl uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia PLEBISCYTU, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

3.8 Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie będzie wskazany podmiot w ogłoszeniu o Plebiscycie.

4. ZASADY PLEBISCYTU
4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów PLEBISCYTU.
4.2. Akcje PLEBISCYTOWE organizowane przez Organizatora są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji swoich czytelników.
4.3. Przez rejestrację na stronie internetowej www.7cudow.national-geographic.pl uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Plebiscytu opublikowane w treści ogłoszenia o Plebiscycie i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

 

5. ZASADY GŁOSOWANIA
5.1. Aby oddać swój głos w PLEBISCYCIE należy wejść na stronę www.7cudow.national-geographic.pl
w okresie trwania PLEBISCYTU

5.1.1 Korzystanie z serwisu www.national-geographic.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.

5.1.2 Aby wziąć udział w konkursie z nagrodami w PLEBISCYCIE Uczestnik jest zobowiązany oddać głos w PLEBISCYCIE za pomocą strony www.7cudow.national-geographic.pl, akceptując Regulamin serwisu, wskazać swój adres email, który umożliwi Organizatorowi i/lub Partnerowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu.

5.1.3 Biorąc udział w PLEBISCYCIE, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub został wykorzystany w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem PLEBISCYTU oraz konkursu z nagrodami.
5.2. Wyniki Plebiscytu oraz głosowania mogą zostać opublikowane w pismach lub na stronach internetowych należących do Organizatora w terminie ustalonym przez Organizatora.

5.3. Organizator skontaktuje się z laureatami Plebiscytu w części konkursu z nagrodami telefonicznie lub wyśle wiadomość email na adres email podany podczas rejestracji z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w regulaminie. Brak przekazania w/w danych w podanym przez Organizatora terminie lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w wyznaczonym przez Organizatora terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku nie znalezienia potencjalnego laureata/zwycięzcy nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6. NAGRODY W PLEBISCYCIE
6.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody po uprzednim wypełnieniu oświadczeń i przekazaniu Organizatorowi kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, przekraczającej kwotę 760 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- 2 x zatankowany Fiat 500X na tydzień,

- 50 x książka Martyny Wojciechowskiej „Automaniaczka” – z podpisem autorki

6.2. Zwycięzcami konkursu z nagrodami zostają osoby, których uzasadnienie wyboru uznane zostanie przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, za najbardziej oryginalne, wyjątkowe, kreatywne, ciekawe oraz poprawne językowo i merytorycznie.
6.3. Wysyłka nagród konkursowych, wygranych w Plebiscycie, nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zakończenia Plebiscytu i przesłania przez wygranego swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagród.
6.4. Za wygraną nagrodę konkursową oraz nagrodę gwarantowaną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
6.5. Lista zwycięzców części Plebiscytu z nagrodami (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w magazynie National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.7cudow.national-geographic.pl, na co każdy Uczestnik biorąc udział w Plebiscycie wyraża zgodę.
6.6. Od nagród, których wartość przekracza 760 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej.
6.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody konkursowej. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.
6.9. Nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej, zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata, powoduje utratę prawa do nagrody konkursowej, która zostanie przekazana kolejnemu potencjalnemu laureatowi.

6.10. Nie przekazanie nagrody konkursowej w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Plebiscytu oznacza utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.

6.11. Laureat nagrody w postaci użyczenia samochodu Fiat 500X jest zobowiązany do przedstawienia drogą mailową kopii swojego aktualnego prawa jazdy. W przypadku nie przedstawienia go w przeciągu 7 dni od informacji o wygranej osoba ta traci możliwość realizacji nagrody, a nagroda przechodzi na kolejną osobę wytypowaną przez Komisję.

6.12. Realizację nagrody w postaci użyczenia samochodu Fiat 500X zapewnia firma FCA Poland S.A. która skontaktuje się bezpośrednio z osobą wskazaną przez Organizatora.

6.13. Nagroda w postaci użyczenia samochodu Fiat 500X będzie do odebrania u Dealera Bołtowicz w Warszawie ul. Rosoła 55 Przy czym odbiór nagrody może nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2016 roku.

6.14. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może wymagać pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

 

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości PLEBISCYTU powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego PLEBISCYT, w składzie:
7.1.1. Monika Sierpińska
7.1.2 Dominik Wroński
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7.3. Komisja dokonuje również wyboru laureatów części konkursowej Plebiscytu z nagrodami, o których mowa w pkt. 6.1.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z PLEBISCYTEM będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia PLEBISCYTU.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, adres mailowy, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora PLEBISCYTU.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji mailem wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy regulamin PLEBISCYTU będzie dostępny na stronie Internetowej www.7cudow.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
9.2. Na życzenie uczestnika PLEBISCYTU, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu PLEBISCYTU.
9.3. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Plebiscytu, tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Plebiscytu oraz przekazania laureatom nagród. Uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie laureatowi nagrody konkursowej. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa; NIP: 521-29-92-109, Regon:014934045, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043077. Dane osobowe laureatów Plebiscytu mogą być przekazane przez Organizatora osobom trzecim w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Plebiscytu, a w szczególności ufundowania i przekazania nagród.

Administratorem danych osobowych, w stosunku do osób, które wyrażą stosowną zgodę będzie FCA Poland S.A. z siedzibą przy ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019628 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w celu prowadzenia marketingu własnych produktów i usług. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

9.4. Biorąc udział w PLEBISCYCIE uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod warunkiem,  że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje uczestników na stronie internetowej  www.7cudow.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.