Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem działania publicystycznego „7 nowych cudów Polskich”  zwanego dalej PLEBISCYTEM, jest:  Burda Publishing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000574730, zwana dalej Organizatorem.
1.2 Partnerem Plebiscytu jest firma „PTAK WARSAW EXPO” z siedzibą w Nadarzynie przy Alei Katowickiej 62,  NIP 534-254-45-79,
1.3. Czas trwania PLEBISCYTU:  10.07.2017 – 31.08.2017 r., zwana dalej Partnerem.
1.4. PLEBISCYT odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. PLEBISCYT odbywać się będzie na łamach miesięcznika National Geographic Traveler oraz na stronie www.7cudow.national-geographic.pl

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1. W PLEBISCYCIE mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami PLEBISCYTU nie mogą być:
2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;
2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu PLEBISCYTU, w tym członkowie Komisji;

3. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU

3.1. W miesięczniku National Geographic Traveler numer  8/16 i 9/16, zostanie opublikowana informacja o Plebiscycie. W w/w numerach na łamach miesięcznika National Geographic Traveler  zostanie przedstawionych 32 miejsc nominowanych przez redakcję miesięcznika National Geographic Traveler, które zdaniem redakcji zasługują na wyróżnienie jako najciekawsze i najatrakcyjniejsze miejsca na terenie Polski. Zadaniem uczestników Plebiscytu jest głosowanie na swoich faworytów spośród nominowanych.
3.2. Wyniki Plebiscytu przedstawiające wyłonione w Plebiscycie „7 nowych cudów Polski” zostaną zaprezentowane na łamach National Geographic Traveler  10/16 oraz na www.national-geographic.pl  
3.3. Przystąpienie do PLEBISCYTU następuje poprzez wysłanie w okresie trwania PLEBISCYTU poprawnego zgłoszenia opisanego szczegółowo w p.3.4 poniżej. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl 
3.4. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Plebiscycie oddając swój głos na wybraną nominację,  zgodnie z pkt. 3.5 poniżej, przesyłając jednocześnie odpowiedź na pytanie ”Dlaczego właśnie to miejsce powinno wygrać?”. Każdy prawidłowo oddany głos otrzymuje szansę na wygranie nagrody zgodnie z p. 3.5 tj. bierze udział w Konkursie z nagrodami.
3.5. Aby wziąć udział w Plebiscycie i Konkursie z nagrodami należy wejść na stronę internetową www.7cudow.national-geographic.pl, zagłosować na danego faworyta, uzupełnić swoje dane osobowe oraz odpowiedzieć na pytanie  ”Dlaczego właśnie to miejsce powinno wygrać?”.
3.5.1 Odpowiedź na pytanie powinna zawierać nie mniej niż 20 i nie więcej niż 200 znaków.
3.6 Zgłoszenia niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Plebiscycie.
3.7 Przez przesłanie prawidłowego zgłoszenia na stronie www.7cudow.national-geographic.pl  uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia PLEBISCYTU, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
3.8 Uczestnik Plebiscytu przesyłając zgłoszenie do Plebiscytu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (odpowiedzi na pytanie), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które nadesłały zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczają, że uregulują wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik ten podlega dyskwalifikacji z Plebiscytu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
3.9 Udział w Plebiscycie jest bezpłatny.

4. ZASADY PLEBISCYTU

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów PLEBISCYTU.
4.2. Akcje PLEBISCYTOWE organizowane przez Organizatora są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji swoich czytelników.
4.3. Przez rejestrację na stronie internetowej www.7cudow.national-geographic.pl uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Plebiscytu opublikowane w treści ogłoszenia o Plebiscycie i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
4.4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania PLEBISCYTU wykluczyć tego uczestnika z udziału w Plebiscycie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

5. ZASADY GŁOSOWANIA

5.1. Aby oddać swój głos w PLEBISCYCIE należy wejść na stronę  www.7cudow.national-geographic.pl
w okresie trwania PLEBISCYTU. Każdy uczestnik Plebiscytu może zagłosować i wziąć udział w konkursie raz na 24 godziny.
5.1.1 Korzystanie z serwisu www.national-geographic.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.
5.1.2 Aby wziąć udział w konkursie z nagrodami w PLEBISCYCIE Uczestnik jest zobowiązany oddać głos w PLEBISCYCIE wraz z odpowiedzią na pytanie ”Dlaczego właśnie to miejsce powinno wygrać?” za pomocą strony  www.7cudow.national-geographic.pl , akceptując Regulamin serwisu, wskazać swój adres email, Imię i nazwisko, telefon oraz kod pocztowy, dane które umożliwią Organizatorowi i/lub Partnerowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu.
5.1.3 Biorąc udział w PLEBISCYCIE, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostały umieszczone na liście laureatów i/lub został wykorzystany w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem PLEBISCYTU oraz w części Plebiscytu konkursu z nagrodami.
5.2. Wyniki Plebiscytu oraz głosowania mogą zostać opublikowane w pismach lub na stronach internetowych należących do Organizatora w terminie ustalonym przez Organizatora.
5.3. Organizator skontaktuje się z laureatami Plebiscytu telefonicznie lub wyśle wiadomość email na adres email podany podczas rejestracji z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu potwierdzenia z uczestnikami danych osobowych i teleadresowych, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w regulaminie. Brak przekazania w/w danych w podanym przez Organizatora terminie lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Plebiscytu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym przez Organizatora terminie, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Plebiscytu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

6. NAGRODY W PLEBISCYCIE

6.1. Zwycięzcy Konkursu z nagrodami otrzymają od Organizatora następujące nagrody :
- 20 x półroczna prenumerata czasopisma National Geographic Traveler
- 10 x zestaw książek National Geographic
6.2. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, których uzasadnienie wyboru uznane zostanie przez Komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, za najbardziej oryginalne, wyjątkowe, kreatywne, ciekawe oraz poprawne językowo i merytorycznie.
6.3. Wysyłka nagród konkursowych, wygranych w Plebiscycie, nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zakończenia Plebiscytu i przesłania przez wygranego swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagród.
6.4. Za wygraną nagrodę konkursową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
6.5. Lista zwycięzców konkursu (imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) może zostać opublikowana w magazynie National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.7cudow.national-geographic.pl, na co każdy Uczestnik biorąc udział w Plebiscycie wyraża zgodę.
6.6. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody konkursowej. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.
6.8. Nieodebranie przesyłki właściwie zaadresowanej, zgodnie z danymi wskazanymi przez Laureata, powoduje, że zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dni osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym powoduje utratę prawa do nagrody konkursowej, która zostanie przekazana kolejnemu potencjalnemu laureatowi.
6.9. Nie przekazanie nagrody konkursowej w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Plebiscytu powoduje, że zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dni osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym powoduje utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.
6.10. Nagroda dla Zwycięzców Konkursu zostanie dostarczona przesyłką kurierską na wskazany adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.

7. KOMISJA

7.1. Do kontroli prawidłowości PLEBISCYTU powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego PLEBISCYT, w składzie:
7.1.1. Agata Klusek
7.1.2 Michał Cessanis
7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7.3. Komisja dokonuje również wyboru laureatów części konkursowej Plebiscytu z nagrodami, o których mowa w pkt. 6.1.

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje związane z PLEBISCYTEM będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia PLEBISCYTU.
8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, adres mailowy, datę, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora PLEBISCYTU.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego, nadania reklamacji.
8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji  pismem wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu Burda Publishing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS: 0000574730  Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile uczestnik Plebiscytu wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione partnerom Organizatora (lista dostępna na http://www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz uczestnik Plebiscytu może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu.
Podanie danych jest dobrowolne i uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych partnerom Organizatora.
9.2. Niniejszy regulamin PLEBISCYTU będzie dostępny na stronie Internetowej www.7cudow.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
9.3. Na życzenie uczestnika PLEBISCYTU, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię Regulaminu PLEBISCYTU.
9.4. Organizator informuje, dane osobowe laureatów Plebiscytu mogą być przekazane przez Organizatora osobom trzecim w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Plebiscytu, a w szczególności ufundowania i przekazania nagród.
9.5. Biorąc udział w PLEBISCYCIE uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu pod warunkiem,  że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator  poinformuje uczestników na stronie internetowej  www.7cudow.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.